Mặt cầu Bưng hiện chỉ rộng 7m nên hai chiều xe đi lại khó khăn