Việc dựng rào chắn và gắn bảng thông tin công trình đã được thực hiện