Sản phẩm Block B3 & B4 hầu như đã được giao dịch hết